ALGEMENE VOORWAARDEN KYNOCOMPANY

Algemene voorwaarden

Definities

 • KynoCompany: opdrachtnemer, onder leiding van Amber Duindam. Gevestigd in Heerhugowaard. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer: 65018265
 • De hondeneigenaar: opdrachtgever die de overeenkomst heeft getekend.
 • Opdracht ‘uitlaatservice’: het ophalen, uitlaten en thuisbrengen van de hond.
 • Opdracht ‘sporten met uw hond’: het verzorgen van sportieve activiteiten voor hond en hondeneigenaar.
 • Hond: hond of honden van de hondeneigenaar.
 • Overeenkomst: schriftelijk contract tussen KynoCompany en de hondeneigenaar.
 • Sleutelcontract: schriftelijk contract tussen KynoCompany en de hondeneigenaar over het gebruik van de huissleutel van de hondeneigenaar.

Algemeen

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht tussen KynoCompany en de hondeneigenaar. Tenzij hier nadrukkelijk van is afgeweken door middel van een ondertekend aangepaste overeenkomst.
 • KynoCompany behoudt zich het recht om prijsveranderingen door te voeren. De hondeneigenaar dient hiervan op de hoogte te zijn. De hondeneigenaar kan hier niets in aanpassen, tenzij hiervan een schriftelijke mededeling is gedaan naar de hondeneigenaar.
 • De hondeneigenaar heeft het inschrijfformulier bij intake naar waarheid ingevuld.
 • KynoCompany is niet aansprakelijk voor schade aan de hond, het huis of materiaal van de hondeneigenaar.
 • De hondeneigenaar heeft een WA-verzekering waarin de hond volledig is meeverzekerd.

Gezondheid & gedrag

 • De hond heeft zijn jaarlijkse inentingen (inclusief kennelhoest) gehad, of bewijs van titerbepaling. Dit is aantoonbaar in het paspoort.
 • De hond is beschermt tegen vlooien, teken, luizen, oormijt en wormen.
 • Wanneer blijkt dat de hond een besmettelijke ziekte bij zich draagt en hierdoor schade is berokkent aan derden, kan KynoCompany de hieruit voortvloeiende kosten verhalen op de hondeneigenaar.
 • Bijzonderheden mbt de gezondheid en gedrag van de hond worden gemeld door de hondeneigenaar.
 • Een zieke of loopse hond kan niet deelnemen aan groepsactiviteiten.
 • De hond heeft de basistraining (gehad) en luistert naar commando’s.
 • De hond is sociaal vaardig naar dier en mens tijdens groepsactiviteiten.
 • De hondeneigenaar machtigt KynoCompany om in geval van ernstig letsel, ongeval of ziekte met de hond naar een dierenarts te gaan. KynoCompany licht de hondeneigenaar zo spoedig mogelijk in. De gemaakte kosten zijn volledig voor de hondeneigenaar.

Rechten en plichten hondeneigenaar

 • De hondeneigenaar heeft alle informatie gegeven die nodig is en heeft het inschrijfformulier naar waarheid ingevuld.
 • De hond is opgenomen in de WA-verzekering van de hondeneigenaar. De hondeneigenaar is ten alle tijden aansprakelijk voor de door de hond aangerichte schade.
 • Bij verhindering binnen 24 uur afmelden, in minder dan 24 uur van te voren worden er kosten in rekening gebracht (75% van het afgesproken tarief).
 • De hond is aanwezig op de gemaakte afspraak op de plek die is afgesproken. Indien dit niet het geval is zullen er kosten worden verrekend (75% van het afgesproken tarief).
 • De hond dient 2 uur van te voren geen eten hebben gehad ivm maagtorsie.
 • De hondeneigenaar zorgt voor voldoende water in huis. Tijdens sportieve activiteiten met de hond zorgt de hondeneigenaar dat er genoeg water mee is op locatie.
 • KynoCompany heeft toegang tot het huis van de hondeneigenaar, indien er een sleutelcontract is ondertekent of er een andere afspraak is gemaakt over het betreden van het huis.
 • Hondeneigenaar accepteert dat de hond vies of nat kan zijn bij thuiskomst.
 • Hondeneigenaar geeft toestemming dat er foto- en filmmateriaal wordt gemaakt van de hond. Dit wordt uitsluitend voor de website, social media, reclame of nieuwsbrief gebruikt.

Rechten en plichten KynoCompany

 • KynoCompany zorgt met liefde voor de hond. Zij werkt vanuit positieve benaderingswijze en geeft duidelijk grenzen aan.
 • De uitlaatservice haalt de hond op bij de hondeneigenaar thuis, neemt de hond mee tijdens een gezamenlijke wandeling, en brengt de hond weer thuis.
  • KynoCompany gebruikt de huissleutel van de hondeneigenaar waarmee een sleutelcontract is gemaakt, alleen voor het ophalen en brengen van de hond. KynoCompany bewaard deze sleutel zorgvuldig en er komt alleen een klantnummer aan de sleutel.
  • KynoCompany kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade na het verlies van een sleutel.
  • Tijdens een groepswandeling mag KynoCompany de hond los laten, tenzij anders is afgesproken in een aangepaste overeenkomst.
  • De groepswandeling duurt zo’n 1,5 uur en een individuele wandeling 60 minuten (excl. reistijd), tenzij anders is afgesproken in een aangepaste overeenkomst.
  • De groepen waarin de honden activiteiten uitvoeren zijn niet groter dan in totaal 8 honden.
 • KynoCompany heeft ten alle tijden het recht om een afspraak af te zeggen ivm slechte weersomstandigheden, zoals storm, ijsel, sneeuw, ernstige hitte.
  • In geval van overmacht (ziekte, autopech) kan KynoCompany de gemaakte afspraak niet nakomen en krijgt de hondeneigenaar het betaalde geld terug, ook wordt er een nieuwe afspraak gemaakt.
 • KynoCompany laat haar vervoerbus regelmatig schoonmaken, desinfecteren en controleren.
 • KynoCompany heeft het recht om de hond wegens probleemgedrag te weigeren.

Aansprakelijkheidsstelling

 • De hondeneigenaar is aansprakelijk voor aantoonbare schade, geleden door KynoCompany of derden, veroorzaakt door de hond. Eventuele kosten van medische zorg en schade aan derden worden op hondeneigenaar verhaald. Indien niet duidelijk is welke hond de veroorzaker van de schade is, worden de kosten tussen de hondeneigenaren van de betreffende betrokken honden gedeeld.
 • KynoCompany is niet aansprakelijk voor eventuele schade, ziekte, dood, ongewenste dekkingen, aandoeningen of letsel aan de hond, voortvloeiend uit de opdracht, tenzij deze aantoonbaar zijn opgelopen bij de uitvoering van de opdracht en te wijten zijn aan grove schuld of opzet van KynoCompany.
 • Indien door onvoorziene omstandigheden of door overmacht (bijv. calamiteiten, ziekte, autopech, persoonlijke onmisbaarheid) KynoCompany niet bij machte is om opdrachten te verlenen, wordt de hondeneigenaar hiervan zo spoedig mogelijk in kennis gesteld. Eventuele schade als gevolg hiervan kan niet verhaald worden op KynoCompany.
 • KynoCompany kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het weglopen van de hond. Als dit toch gebeurt, zal KynoCompany vanzelfsprekend alles in het werk stellen de hond (zo spoedig mogelijk) terug te vinden. Door middel van penningen van KynoCompany hopen we de thuiskomst te vergemakkelijken.
 • Indien KynoCompany aansprakelijk zou kunnen worden gehouden voor enige schade die de hondeneigenaar lijdt als gevolg van het niet nakomen van de in de algemene voorwaarden genoemde verplichtingen (uitgezonderd gevallen van overmacht) blijft de schadevergoeding te allen tijde beperkt tot het totaal van het overeengekomen uitlaatbedrag van de overeenkomst. De aansprakelijkheid van hondeneigenaar is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

Betalingen

 • Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW. De actuele tarieven staan op https://www.kynocompany.nl
 • KynoCompany kan de hondeneigenaar een factuur sturen, mocht de hondeneigenaar dit wensen.
 • De betaling vindt plaats aan het einde van de maand middels een factuur die de hondeneigenaar ontvangt via de mail, of anders als dit met de hondeneigenaar is afgesproken.
 • Wanneer een betaling niet op tijd wordt betaald is KynoCompany gerechtigd de opdracht op te schorten, en alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de verzuimdatum aan de hondeneigenaar in rekening te brengen.
 • Bij een eventueel vervroegde beëindiging van de overeenkomst van de hondeneigenaar is KynoCompany gerechtigd om het totale bedrag in rekening te brengen, zonder dat restitutie plaatsvindt.
 • 4-Rittenkaarten voor de ‘BootCamp met uw hond’ zijn 10 weken geldig na afgiftedatum. De geldigheid vervalt dus 10 weken na afgiftedatum. Er vindt geen restitutie plaats van niet benutte trainingen.

Privacy

 • KynoCompany verzamelt persoonsgegevens van hondeneigenaren als bijvoorbeeld naam, adres, emailadres ten behoeve van de werkzaamheden die KynoCompany moet uitvoeren. Zoals het versturen van email/facturen/nieuwsbrieven. En het rijden naar de hondeneigenaar zijn/haar huisadres.
 • Deze gegevens worden opgeslagen in mappen en op de beveiligde computer van KynoCompany.
 • Deze gegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden.
 • KynoCompany zal niet meer gegevens verzamelen dan nodig is. En zal een jaar nadat de hondeneigenaar geen gebruik meer maakt van de diensten van KynoCompany zijn/haar gegevens verwijderen.
 • Iedere klant van KynoCompany heeft het recht op inzage, wijzigen, wissen en het ontvangen van zijn/haar geregistreerde gegevens.
 • De website van KynoCompany maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse service van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om zo het gebruik van de website te kunnen analyseren. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. In het geval dat het IP-adres op deze website wordt geanonimiseerd, wordt uw IP-adres in de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van het Akkoord over de Europese Economische Ruimte door Google eerst verkort. Alleen in buitengewone gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten overgebracht en daar verkort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om te evalueren hoe de website wordt gebruikt, om rapporten over de activiteiten op de website op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en het internet. De in het kader van Google Analytics door uw browser overgebrachte IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door in uw browser een daarvoor geëigende instelling te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Verder kunt u het vastleggen en verwerken van de door de cookies gegenereerde gegevens (inclusief uw IP-adres) voorkomen door via de volgende link de zogenaamde “opt-out browser add-on” te downloaden en installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl
 • Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u bij de voorwaarden van Google Analytics of bij het privacy overzicht van Google Analytics. Wij wijzen u erop dat op deze website Google Analytics met de code “gat._anonymizeIp();” is uitgebreid om een anonieme registratie van IP-adressen (zogenaamde IP masking) te garanderen.

Geschillen en toepasselijk recht

 • Op alle opdrachtovereenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.
 • Nietigheid of vernietiging van een deel van deze algemene voorwaarden heeft niet de nietigheid of vernietiging van alle bepalingen van deze algemene voorwaarden tot gevolg.